Kan være grafikk av tekst

NDF MØRE OG ROMSDAL

STOREVÅGEN 75, 6020 ÅLESUND

STIFTET 24. MAI 1924

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               Vedtatt på årsmøtet 1967, 1970, 1988, 1998, 2001, 2014, 2017, 2021, 2023

                                                                                                                                             

MØRE OG ROMSDAL DØVEFORENING

Stiftet 24. mai 1924

VEDTEKTER

§1: NAVN

Møre og Romsdal Døveforening (tidl. Møre Kristelige Døveforening)

er stiftet 24. mai 1924.

Den er en sammenslutning av døve/sterkt tunghørte i fylket.

Foreningens adresse er Storevågen 75, 6020 Ålesund. Organisasjonsnummer er 971 572 159. 

Møre og Romsdal Døveforening er tilsluttet Norges Døveforbund.

§2: FORMÅL

Foreningens fremste oppgave er å bistå de døve/sterkt tunghørte i deres kamp mot åndelig isolasjon. Dette søkes nådd ved regelmessig sammenkomster, stevner og reisebesøk. En allsidig kulturell virksomhet og sosial omsorg søkes gjennomført i den utstrekning det er mulig.

Foreningen representerer de døve/sterkt tunghørte i foreningens distrikt.

§3: MEDLEMSKAP

Som medlem kan opptas enhver som vil respektere formålsparagrafen.

Styret har rett til å utelukke medlemmer som tross advarsel opptrer i strid med foreningens vedtekter og reglementer.

Utelukkede medlemmer har rett til å få forelagt sin sak for årsmøtet.

Utmeldinger må skje skriftlig til Norges Døveforbund.

§4: KONTINGENTER

Kontingenten fastsettes av Norges Døveforbund’s landsmøte og innkreves av NDF.
For nye medlemmer trer medlemskapet i kraft fra den dagen kontingenten er betalt.

De som ikke har betalt etter purring, blir strøket som medlemmer.

§5: ÅRSMØTET

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og holdes hvert år i februar/mars. Det innkalles av styret, med en måneds varsel, og kunngjøres i Kontaktposten og foreningens hjemmeside www.mrdf.no. 

Saker som skal behandles av årsmøtet - årsberetning og revidert regnskap, innkomne forslag

og vedtektsendringer, forslag fra valgkomite til valg av leder, styremedlemmer, varamedlemmer, kontrollkomite nevnt ifølge pkt. 4 VALG nedenfor skal kunngjøres i Kontaktposten og foreningens hjemmeside www.mrdf.no senest 14 dager før årsmøtet.

Årsmøtet er vedtaksdyktig når innkallingen er skjedd på foreskreven måte, uansett fremmøte.

Lederen leder årsmøtet, men det kan velges en annen som dirigent. En referent velges.

Valg av protokollkomite på 2 personer, som også fungerer som tellekorps under årsmøtet.

Vanlige saker under årsmøtet avgjøres med alminnelig flertall, valg av foreningens styre avgjøres med absolutt flertall (mer enn 50% av avgitte stemmer). Vedtektsforslag må oppnå minst 2/3 av det samlede antall stemmer for å bli vedtatt.

Personvalg skal foregå skriftlig, når det er flere enn ett forslag. I tilfelle stemmelikhet ved valg, anvendes bundet omvalg.

For å ha stemmerett må man være fylt 15 år.

ÅRSMØTET BEHANDLER:

1: Beretning for foreningen, som samlet skal utdeles minst 14 dager før årsmøtet.

2: Regnskap for foreningen, i revidert stand, som utdeles sammen med beretningen.

3: Innkomne saker (forslag og vedtekts forslag) som må være lederen i hende senest 4 uker før årsmøtet.

4: VALG, som ledes av valgkomiteen:

A: Foreningsleder for 1 år

B: 4 styremedlemmer som velges for 2 år om gangen, slik at 2 medlemmer står på valg annethvert år.

C: 2 varamedlemmer til styret for et år om gangen.

D: Kontroll komite på 3 medlemmer + varamedlem, alle for 2 år om gangen.

E: Valgkomite på 2 medlemmer, samt 1 varamedlem, alle for 1 år om gangen.

§6: EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Styret kan innkalle til medlemsmøter når styret finner det ønskelig eller når minst 10 medlemmer forlanger det. Innkallingen skjer på samme måte som for årsmøtet.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er kunngjort i innkallingen.

§7: MEDLEMSMØTE

Styret kan innkalle til medlemsmøter når styret finner det ønskelig eller når minst 10 medlemmer forlanger det. Det innkalles med 14 dagers varsel.

Medlemsmøtet er først og fremst av orienterende art, men kan behandle alle saker som det ikke naturlig kreves årsmøte eller ekstraordinært årsmøte for å avgjøre.

En gang i året fortrinnsvis om høsten skal det innkalles medlemsmøte sammen med representanter fra andre foreninger/lag i foreningens distrikt det er naturlig å samarbeide med for å samordne og utarbeide terminliste/program for kommende år.

Det føres protokoll og beslutningen er veiledende.

§8: STYRET

Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer, derav minst 4 døve medlemmer.

Styret konstituerer seg tidligst mulig etter årsmøtet ved å velge nestleder og et arbeidsutvalg på 3 medlemmer samt 1 varamedlem.

Foreningsstyret velger selv personer til forskjellige utvalg som opprettes etter behov.

Foreningsstyret utpeker selv leder i de respektive utvalgene.

Vedtak i styret fattes med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet har lederen 2 stemmer.

Styret er vedtaksdyktig når minst 4 medlemmer er til stede.

Styret ansetter funksjonærer som trengs i foreningsarbeidet, utarbeider instruks for disse og fastsetter deres lønn. Disse kan etter behov innkalles til styremøtene.

Styret skal påse at vedtekt og reglement blir overholdt og sørge for at årsmøtevedtakene blir gjennomført. Det skal ivareta foreningens og medlemmenes interesser og sørge for orden og god adferd.

Lederen innkaller til styremøtene.

Lederen leder og representerer foreningen i samråd med de øvrige styremedlemmene mellom styremøtene.

Nestleder fungerer som leder i dennes fravær.

Revisorene har plikt og rett til å se over regnskapene minst 2 ganger i året.

§9: ARBEIDSUTVALGET

Arbeidsutvalget er foreningens arbeidsorgan og leder arbeidet mellom styremøtene.

Det består av foreningsleder og to styremedlemmer samt 1 varamedlem.

Arbeidsutvalget fører protokoll over sine møter, og utskrift sendes straks etter hvert møte til styremedlemmer og varamedlemmer.

Styremedlemmene plikter straks å gjøre innsigelser til foreningsleder hvis de er uenig i arbeidsutvalgets vedtak.

Viktigere vedtak i arbeidsutvalget kan ikke settes i kraft før styremedlemmenes samtykke er innhentet.

Foreningslederen innkaller og leder arbeidsutvalgets møter.

§10: ANSATTE I DØVEFORENINGEN

Ansatte i døveforeningen kan ikke ha verv i foreningens styre.

I tilfelle et medlem i foreningen styre blir ansatt, skal vedkommende straks erstattes av varamedlem til styret.

§11: VEDTEKTSENDRING

Endringer i denne vedtekt kan bare vedtas på ordinært årsmøte med minst 2/3 flertall. Endringsforslag må være i hende senest 4 uker før årsmøtet og skal alltids forelegges Norges Døveforbund til godkjennelse.

Uten godkjennelse er forslaget ikke gyldig.

§12: OPPLØSNING

Oppløsning av foreningen kan bare vedtas på ordinært årsmøte med minst 7/8 flertall blant samtlige medlemmer som har stemmerett.

Dessuten må vedtaket gjentas med 7/8 flertall på ekstraordinært årsmøte 4 uker senere.

Etter oppløsning har sist fungerende styre ansvaret for at foreningens protokoller, dokumenter og papirer blir overlatt til Norges Døveforbund til betryggende oppbevaring.

I tilfelle oppløsning av foreningen, tilfaller alle foreningens verdier Norges Døveforbund for særskilt forvaltning i en periode av 10 år.

Blir det i dette tidsrom stiftet en ny døveforening i Møre og Romsdal fylke, og blir denne opptatt som A-medlemsforening i Norges Døveforbund, skal nevnte verdier overføres denne forening.

I motsatt fall disponeres midlene fritt av forbundet etter 10 års perioden, men fortrinnsvis til beste for de døve/sterkt tunghørte i den oppløste foreningens distrikt, og så vidt mulig i samsvar med midlenes opprinnelige formål.

I nevnte 10 års periode skal tilsynet med foreningens verdier føres av et utvalg på 3 medlemmer, hvorav 2 oppnevnt av den oppløste forening og ett medlem av forbundsstyret i Norges Døveforbund.